Bantu Kami Membentuk Masa Depan

Membina Evernote yang lebih baik bermula dengan anda.

SERTAI PROGRAM BETA

Alat yang hebat bermula dengan idea anda.

Ingin menyumbangkan pendapat anda kepada versi terkini Evernote? Tidak kisah tentang pepijat sekali-sekala? Sertai program beta kami! Anda akan menguji versi Evernote sebelum dilancarkan untuk membantu kami menentukan ciri yang berfungsi dan yang perlu dibetulkan. Beritahu kami tentang diri anda dan kami akan menghubungi anda apabila kami mempunyai beta yang sesuai. Ada soalan? Lihat Soalan Lazim kami.

*Akaun Evernote Business tidak layak. Lihat Soalan Lazim.

Apakah peranti / platform anda akan berminat dengan ujian beta Evernote? Pilih semua yang berkaitan.

Bagaimanakah anda biasanya menggunakan Evernote?

Berapa kerapkah anda menggunakan Evernote?

TAMBAHAN SYARAT PERKHIDMATAN EVERNOTE

PROGRAM UJIAN AWAL

Tambahan Syarat Perkhidmatan Evernote ini (“Adendum”) mengawal akses dan penggunaan versi prototaip awal daripada Evernote Service (secara kolektif, “Perkhidmatan Prototaip”) yang biasanya tidak tersedia secara umum dan dengan ini dipinda dan dimasukkan ke dalam Syarat Perkhidmatan Evernote antara Evernote dengan anda pada tarikh yang anda bersetuju dengan Adendum ini (“Tarikh Adendum Berkuat Kuasa”).  

Anda dijemput untuk menilai Perkhidmatan Prototaip mulai Tarikh Adendum Berkuat Kuasa dan berakhir lebih awal sama ada (a) tarikh Evernote melancarkan beta awam Perkhidmatan Prototaip, atau (b) Evernote menamatkan Adendum ini selaras dengan Seksyen 8 di bawah (tempoh tersebut, “Tempoh Penilaian”).

Sebarang istilah berhuruf besar dalam Adendum ini hendaklah mempunyai makna yang dinyatakan di sini atau dalam Syarat Perkhidmatan Evernote, atau perjanjian lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Evernote (secara kolektif, “Syarat Standard”). Syarat Standard hendaklah digunakan pada Perkhidmatan Prototaip kecuali yang dipersetujui sebaliknya. Sekiranya terdapat percanggahan antara Adendum dan Syarat Standard, Adendum hendaklah mentadbir berkenaan dengan Perkhidmatan Prototaip sahaja dan Syarat Standard akan mentadbir semua perkara lain. Adendum ini tidak boleh digunakan untuk mana-mana Perkhidmatan selain Perkhidmatan Prototaip.

Mengklik “SAYA TERIMA”, menandai kotak yang menyatakan bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan Adendum, atau menandakan penerimaan anda kepada Adendum adalah syarat yang diperlukan untuk menerima akses kepada Perkhidmatan Prototaip. Dengan menunjukkan penerimaan anda kepada Adendum, anda bersetuju dengan syarat yang dinyatakan di sini.

1. Lesen. Evernote dengan ini memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh disublesen, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Prototaip secara dalaman semasa Tempoh Penilaian. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Adendum ini, anda tidak mempunyai hak untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Prototaip. Untuk kejelasan, Evernote dan pemberi lesennya akan memiliki semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan kepada Perkhidmatan Prototaip. Evernote mengekalkan semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda dalam Adendum ini.

2. Penggunaan dan Tanggungjawab.  Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab atas sebarang penggunaan dan akses kepada Perkhidmatan Prototaip yang berasal daripada akaun anda. Perkhidmatan Prototaip (termasuk mana-mana nama ciri Perkhidmatan Prototaip) ialah Maklumat Sulit Evernote dan percubaan, pra-keluaran dan mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

3. Rahsia Perdagangan dan Kerahsiaan. Anda memperakui bahawa Perkhidmatan Prototaip ialah rahsia dan proprietari kepada Evernote serta mengandungi rahsia perdagangan. Anda dengan ini bersetuju bahawa anda tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan Perkhidmatan Prototaip (termasuk, tetapi tidak terhad kepada kewujudan, nama, reka bentuk dan keupayaan prestasi, keputusan mana-mana prestasi/ujian tanda aras serta apa-apa kod kebenaran atau kunci lesen) kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada Evernote terlebih dahulu. Anda hendaklah mengendalikan semua maklumat tentang Perkhidmatan Prototaip yang disediakan oleh Evernote sebagai Maklumat Sulit Evernote, tertakluk pada kewajipan yang tidak dinyatakan di bawah Syarat Standard.

4. Maklum balas. Maklum balas dan maklumat lain yang disediakan oleh anda atau yang diperoleh oleh Evernote berkaitan dengan Adendum ini boleh digunakan oleh Evernote untuk meningkatkan atau menambah baik Perkhidmatannya dan Evernote akan mempunyai hak dan lesen bebas, tidak boleh dibatalkan, tanpa hak royalti di seluruh dunia untuk menggunakan, mengubah suai dan mengeksploitasi maklum balas serta maklumat sedemikian tanpa sekatan, dengan syarat pendedahan orang awam tentang apa-apa maklum balas atau maklumat yang dapat dikenal pasti kepada anda hanya boleh dilakukan oleh persetujuan bersama anda dan Evernote.

5. Sokongan dan Kemas Kini.  Walau apa pun yang bertentangan dengan Syarat Standard:

a.    Evernote tidak mempunyai kewajipan untuk menyokong atau menyediakan perkhidmatan sokongan kepada anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan Prototaip. Walau bagaimanapun, Evernote boleh membuat apa-apa perkhidmatan yang tersedia untuk anda mengikut budi bicara mutlaknya.

b.    Dari semasa ke semasa, Evernote mungkin menyediakan kemas kini, peningkatan dan/atau pengubahsuaian pada Perkhidmatan Prototaip dan boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memberikan kemas kini sedemikian kepada anda, tetapi tidak berkewajipan untuk berbuat demikian. Peruntukan Evernote kepada anda tentang kemas kini, tambahan dan/atau pengubahsuaian tersebut pada Perkhidmatan Prototaip adalah tertakluk pada semua terma dan syarat Adendum ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada sekatan terhadap penggunaan Perkhidmatan Prototaip dan penafian Evernote daripada jaminan.

6. Pengehadan Liabiliti. TANPA MENGAMBIL KIRA APA-APA YANG BERTENTANGAN, DALAM SEMUA KEADAAN, EVERNOTE ATAU PELESEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK LAINNYA UNTUK SEBARANG KERUGIAN YANG BERLAKU DARIPADA TAMBAH INI ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PROTOTAIP, BAGI MENGURUS DARIPADA TORT (TERMASUK KESEJAHTERAAN), PELAKSANAAN KONTRAK ATAU BUKAN LAIN TINDAKAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN ATAU TIDAK MENGURUS DATA, PENGGUNAAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, ATAU LANGSUNG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN ATAU SEBARANG KEROSAKAN, WALAUPUN EVERNOTE TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

7. Waranti. ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PERKHIDMATAN PROTOTAIP ADALAH DALAM PERINGKAT AWAL PEMBANGUNAN, ADALAH PERCUBAAN DAN TIDAK MENJAMIN PERKHIDMATAN PROTOTAIP DALAM SEBARANG CARA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA PRESTASI ATAU CIRI PERKHIDMATAN PROTOTAIP. SEMUA JAMINAN TENTANG PERKHIDMATAN PROTOTAIP, TERMASUK, TANPA HAD, SEMUA JAMINAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KESALAHAN, PELANGGARAN ATAU SEBARANG WARANTI LAIN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, DENGAN INI DINAFIKAN OLEH EVERNOTE.

PERKHIDMATAN PROTOTAIP DISEDIAKAN “SEPERTI SEDIA ADA” UNTUK TUJIAN PENILAIAN DAN PENGUJIAN SAHAJA, DAN DISEBABKAN SIFAT EKSPERIMENTAL, ANDA DINASIHATI AGAR TIDAK BERGANTUNG PADA CIRI ATAU PRESTASI PERKHIDMATAN PROTOTAIP ATAS SEBARANG SEBAB. ANDA BERSETUJU UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PROTOTAIP DENGAN CERMAT, DAN SENTIASA BERHATI-HATI AGAR MEMENUHI INTEGRITI DATA, PENINGKATAN PERISIAN, DAN PERISIAN DALAM PERSEKITARAN OPERASI. TIDAK KIRA APA-APA YANG BERHUBUNG DENGAN SYARAT STANDARD, ANDA BERSETUJU BAHAWA EVERNOTE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN ATAU KERUGIAN ATAU PAMPASAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU KHAS ATAU KEROSAKAN AKIBAT KEHILANGAN KEUNTUNGAN, HASIL, DATA ATAU PENGGUNAAN, YANG DIBERIKAN OLEH ANDA ATAU SEBARANG PIHAK KETIGA, SAMA ADA DALAM TINDAKAN DALAM KONTRAK ATAU TORT, WALAUPUN EVERNOTE TELAH DINASIHATI TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

8. Tempoh dan Penamatan. Evernote mempunyai hak, mengikut budi bicaranya, untuk menamatkan Adendum ini dengan serta-merta dengan atau tanpa sebab melalui notis bertulis kepada anda. Selain itu, Adendum ini akan ditamatkan secara automatik apabila mana-mana Syarat Perkhidmatan Evernote ditamatkan antara anda dan Evernote. Bahagian 3 dan 5 - 9 akan bertahan sebarang penamatan atau tamat tempoh Adendum ini.

9. Ketersediaan Komersial. Tiada apa-apa dalam Tambahan ini akan dianggap memerlukan Evernote untuk membuat Perkhidmatan Prototaip tersedia secara komersial pada mana-mana tarikh tertentu atau Evernote membuat apa-apa perwakilan atau jaminan sedemikian, nyata atau tersirat, tentang mana-mana versi yang tersedia secara komersil. Tiada apa-apa dalam Tambahan ini hendaklah disifatkan sebagai menyampaikan kepada anda hak untuk menggunakan versi yang dikeluarkan secara komersil Perkhidmatan Prototaip atau mana-mana komponennya, jika dan bila tersedia. Penggunaan produk komersil sedemikian hendaklah tertakluk pada Syarat Perkhidmatan Evernote atau apa-apa terma dan syarat lain yang diperlukan oleh Evernote berhubung dengan perkhidmatan tersebut.

[Tamat Tambahan]

UI baru sangat bagus untuk menulis dan mengedit nota. Pengalaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini hebat! - Matt (Penguji Beta)

Soalan Lazim

Belum mempunyai akaun Evernote?

Daftar sekarang untuk menangkap idea di mana-mana sahaja dan mengurus tugas dengan mudah.

DAFTAR SECARA PERCUMA