Help ons de toekomst vorm te geven

Een beter Evernote bouwen begint bij jou.

DOE MEET MET HET BETA PROGRAMMA

Geweldige tools beginnen met jouw ideeën.

Wil je inbreng hebben in de nieuwste versies van Evernote? Vind je incidentele bugs niet erg? Neem dan deel aan ons beta-programma! Je test nieuwe Evernote versies voordat ze gereleased worden, bekijkt wat wel en niet werkt en helpt ons te verbeteren. Vertel ons iets over jezelf en we nemen contact met je op wanneer een beta-programma hebben dat bij jou past. Vragen? Bekijk onze Veelgestelde Vragen.

*Evernote Business accounts komen niet in aanmerking. Zie de FAQ.

Op welk apparaat / platform zou je graag mee willen werken aan beta testing Evernote? Selecteer alles dat van toepassing is.

Hoe gebruik ik Evernote?

Hoe vaak gebruik je Evernote?

EVERNOTE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANVULLING

VROEG TESTPROGRAMMA

Deze Evernote Gebruiksvoorwaarden Aanvulling (de "Aanvulling") bepaalt jouw toegang tot en gebruik van een niet-openbare, niet algemeen beschikbare, vroeg prototype versie van de Evernote Service (gezamenlijk, de "Prototype Service") en wijzigt hierbij en is onderdeel van de Evernote Gebruiksvoorwaarden tussen Evernote en jou vanaf de datum dat jij instemt met deze Aanvulling ("Ingangsdatum Aanvulling").  

Je bent uitgenodigd om de Prototype Service vanaf de Ingangsdatum Aanvulling te evalueren. Deze uitnodiging verloopt (a) op de datum dat Evernote een openbare beta van de Prototype Service presenteert, of (b) wanneer Evernote deze Aanvulling opzegt overeenkomst Sectie 8 hieronder (aangeduid als de "Evaluatie Periode").

Alle met hoofdletter geschreven termen in deze Aanvulling hebben de betekenis zoals die in dit document ofwel de Evernote Gebruiksvoorwaaren beschreven worden, of andere toepasbare overeenkomsten die te maken hebben met het gebruik van de Evernote Service (gezamenlijk, de "Standaardvoorwaarden"). De Standaardvoorwaarden zijn van toepassing op de Prototype Service, tenzij anders overeengekomen. Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Aanvulling en de Standaardvoorwaarden, dan is de Aanvulling alleen van toepassing op de Prototype Service, en zijn de Standaardvoorwaarden van toepassing op alle andere zaken. Deze Aanvulling is op geen andere Service van toepassing dan de Prototype Service.

Klikken op "IK ACCEPTEER", een box aan te vinken waarmee je aangeeft dat je de Aanvulling gelezen hebt en er mee instemt, of op een andere manier aangeven dat je instemt met de Aanvulling is een vereiste voorwaarde om toegang te krijgen tot de Prototype Service. Door in te stemmen met de Aanvulling, geef je aan dat je instemt met de hier beschreven voorwaarden.

1. Licentie. Evernote geeft je hierbij een aflopende duur, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie voor toegang tot de Prototype Service en deze Service te gebruiken tijdens de Evaluatieperiode. Tenzij anders aangegeven in deze Aanvulling heb je niet het recht om de Prototype Service te gebruiken.  Voor alle duidelijkheid, Evernote en haar vergunningen zijn eigenaar van alle rechten, titles en belangen tot de Prototype Service. Evernote behoudt alle andere rechten voor die niet uitdrukkelijk hierin werden toegekend.

2. Gebruik en Verantwoordelijkheid.  Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor alle gebruik en toegang tot de Prototype Service vanuit jouw account. &bnsp;De Prototype Service (inclusief alle Prototype Service functienamen) is Vertrouwelijke Informatie van Evernote en is experimenteel, pre-release en functioneren misschien niet zoals verwacht.

3. Bedrijfsgeheimen en Geheimhouding. Je erkent dat de Prototype Service vertrouwelijk en bedrijfseigendom is van Evernote, en dat het bedrijfsgeheimen bevat. Je bevestigt hierbij dat je geen informatie over de Prototype Service (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het bestaan, naam, ontwerp en performance prestaties, het resultaat van enige perormance-/ijkpunttests, en autorisatiecodes of licentiesleutels) aan derde partijen geeft zonder de daarvoor geschreven toestemming van Evernote. Je behandelt alle informatie over de Prototype Service, die door Evernote beschikbaar gesteld wordt, als Evernote Vertrouwelijke Informatie, zoals beschreven staat in de non-disclosure verplichtingen van de Standaard Voorwaarden.

4. Feedback. Feedback en andere informatie die door jou geleverd wordt of verkregen wordt door Evernote, met betrekking tot deze Aanvulling, mogen door Evernote gebruikt worden om de Service te verbeteren en te verrijken. Evernote heeft non-exclusief, constant, onherroepelijk, royalty-vrij en wereldwijd recht en een licentie om de feedback en informatie te gebruiken, aan te passen en te benutten zonder enige restricties, mits de openbaarmaking van de feedback of informatie, waardoor jij persoonlijk geïdentificeerd kan worden, gebaseerd is op een onderlinge overeenkomst tussen jou en Evernote.

5. Support en Updates.  Onverlet enig tegengestelde in de Standaard Voorwaarden:

a.    Evernote is niet verplicht om support of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Prototype Service. Het kan echter zo zijn dat Evernote zulke diensten naar eigen goeddunken beschikbaar maakt.

b.    Evernote maakt van tijd tot tijd updates, verbeteringen en/of wijzigingen beschikbaar voor de Prototype Service en levert, naar eigen goeddunken, deze updates aan jou, maar behoudt elk recht om dit niet te doen. Het voorzien van updates, verbeteringen en/of wijzigingen van Evernote aan jou van de Prototype Service zijn onderhevig aan alle overeenkomsten en voorwaarden van deze Aanvulling, inclusief, maar niet beperkt tot, de beperkingen van jouw gebruik van de Prototype Service en de afwijzing van Evernote van garanties.

6. Beperkingen en Aansprakelijkheid. ONVERLET ENIG TEGENOVERGESTELDE, OP GEEN ENKEL MOMENT ZIJN EVERNOTE OF HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR DE ANDERE PARTIJ VOOR SCHADE OF DERGELJKE VOORTVLOEIEND UIT DEZE AANVULLING OF HET GEBRUIK VAN DE PROTOTYPE SERVICE, WAT UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD VOORTKOMT (INLCUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERE HANDELINGEN, INLCUSLIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, HET VERLIES OF DE ONNAUWKEURIGHEID VAN DATA, INTERPRETATIE VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, OF DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, INCIDENTEEL OF DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCAHDE, VAN WELK AARD, ZELFS ALS EVERNOTE GEEN KENNIS HEEFT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DAT SOORT SCHADE.

7. Garantie. JE ERKENT EN STEMT IN MET DAT DE PROTOTYPE SERVICE IN EEN VROEG STADIUM VAN ONTWIKKELING ZIT, EXPERIMENTEEL IS EN DAT EVERNOTE DE PROTOTYPE SERVICE NIET GARANDEERT OP ENIGE MANIER, INCLUSIEF, MAAR NEIT GELIMITEERD TOT, DE PRESTATIE EN FUNCTIES VAN DE PROTOTYPE SERVICE. ALLE GARANTIES BETREFFENDE DE PROTOTYPE SERVICE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, OF ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN DOOR EVERNOTE.

DE PROTOTYPE SERVICE IS "ALS ZODANIG VERSTREKT", ALLEEN MET ALS DOEL OM TE EVALUEREN EN TE TESTEN. DOOR DE EXPERIMENTELE AARD, WORDT JE GEADVISEERD NIET OM NIET AFHANKELIJK TE ZIJN VAN DE FUNCTIES OF PRESTATIES VAN DE PROTOTYPE SERVICE. JE STEMT IN MET HET GEBRUIK VAN DE PROTOTYPE SERVICE MET ALLE GEPASTE VOORZICHTIGHEID, EN OM ALLE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN OM DE INTEGRITEIT VAN DATA, HARDWARE EN SOFTWARE TE WAARBORGEN IN DE OMGEVING VAN DE SOFTWARE. ONVERLET ENIG TEGENOVERGESTELDE VAN DE STANDAARD VOORWAARDEN, STEM JE VERDER IN MET DAT EVERNOTE NIET AANSPRAKELIJK GESTELD KAN WORDEN VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE AAN VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, DATA OF GEBRUIK, ONSTAAN DORO JOU OF DERDE PARTIJEN DOOR EEN HANDELING OVEREENKOMSTIG HET CONTRACT OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD, ZELFS ALS EVERNOTE GEEN KENNIS HEEFT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DAT SOORT SCHADES.

8. Duur en Beëindiging. Evernote behoudt het recht, naar eigen goeddunken, om deze Aanvulling onmiddellijk te beëindigen met of zonder kennisgeving aan de andere partij. &nbps;Bovendien wordt deze Aanvulling automatisch beëindigd wanneer de Evernote Gebruiksvoorwaarden tussen jou en Evernote beëindigd worden. Secties 3 en 5-9 blijven ook na de beëindiging of verstrijken van deze Aanvulling van kracht.

9. Commerciële Beschikbaarheid. Niets in deze Aanvulling vereist Evernote om de Prototype Service commericieel beschikbaar te maken op een specifieke datum, nog vereist dat Evernote een verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de commericiële beschikbare versie. Niets in deze Aanvulling vereist dat de rechten voor de commericieel vrijgegeven versie van de Prototype Service en onderdelen met jou gecommuniceerd worden, als en wanneer deze beschikbaar zijn. Gebruik van deze commerciële producten zijn onderworpen aan de Evernote Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden die Evernote ten aanzien van die services vereist.

[Einde van Aanvulling]

De nieuwe UI is verbeterd voor het schrijven en bewerken van notities. Een veel betere ervaring dan de vorige. Dit is geweldig! - Matt (Beta tester)

Veelgestelde vragen

Heb je nog geen Evernote account?

Registreer nu om ideeën overal vast te leggen en taken gemakkelijk te beheren.

REGISTREER GRATIS