Pomóż nam ukształtować przyszłość

Tworzenie lepszego Evernote zaczyna się od Ciebie.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU BETA

Przydatne rozwiązania zaczynają się od Twoich pomysłów.

Chcesz, aby Twój głos miał znaczenie przy tworzeniu kolejnych wersji Evernote? Nie przeszkadzają Ci drobne błędy tu czy tam? Dołącz do naszego programu beta testów! Przetestujesz nowe wersje Evernote, przed ich publicznym wydaniem i pomożesz nam sprawdzić, co działa, a co nie. Opowiedz nam o sobie, a my skontaktujemy się z Tobą, gdy będziemy mieli przygotowaną wersję beta do testów. Masz pytania? Zobacz nasze FAQ.

*Z wyłączeniem kont Evernote Business. Zobacz FAQ.

Na jakich urządzeniach/platformach chcesz beta testować Evernote? Wybierz wszystkie mające zastosowanie.

Gdzie zazwyczaj używasz Evernote?

Jak często używasz Evernote?

UZUPEŁNIENIE WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI

PROGRAM WCZESNYCH TESTÓW

Uzupełnienie warunków świadczenia usługi („Uzupełnienie”) reguluje dostęp i korzystanie z niepublicznej, nieudostępnionej szerzej, wczesnej wersji prototypowej usługi Evernote (zwanej łącznie „Usługą prototypową”) i niniejszym zmienia oraz jest włączone do Warunków świadczenia usługi Evernote między Evernote a Tobą w dniu wyrażenia zgody na warunki niniejszego Uzupełnienia („Data wejścia uzupełnienia w życie”).

Zapraszamy do oceny Usługi prototypowej, zaczynając od Daty wejścia uzupełnienia w życie, a kończąc (a) w dniu uruchomienia przez Evernote publicznej wersji beta Usługi prototypowej lub (b) wypowiedzenia przez Evernote niniejszego Uzupełnienia zgodnie z punktem ósmym poniżej („Okres oceny”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą w tym Uzupełnieniu należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w tym Uzupełnieniu lub w Warunkach świadczenia usługi Evernote, lub w innej mającej zastosowanie umowie dotyczącej korzystania z Usługi Evernote (łącznie „Warunki standardowe”). Warunki standardowe mają zastosowanie do Usługi prototypowej, chyba że uzgodniono inaczej. Jeśli istnieje jakikolwiek konflikt między Uzupełnieniem a Warunkami standardowymi, Uzupełnienie będzie miało zastosowanie wyłącznie do Usługi prototypowej, a Warunki standardowe będą obowiązywać we wszystkich innych aspektach. Niniejsze Uzupełnienie nie ma zastosowania do żadnej Usługi innej niż Usługa prototypowa.

Kliknięcie „AKCEPTUJĘ”, zaznaczenie pola z potwierdzeniem, że użytkownik przeczytał i zgadza się na warunki Uzupełnienia, lub w inny sposób wskazanie, że warunki Uzupełnienia zostały zaakceptowane, jest warunkiem uzyskania dostępu do Usługi prototypowej. Wyrażając zgodę na warunki Uzupełnienia, zgadzasz się na warunki określone w niniejszym dokumencie.

1. Licencja. Evernote niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Usługi prototypowej w trakcie Okresu oceny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Uzupełnieniu, użytkownik nie ma prawa dostępu ani korzystania z Usługi prototypowej.  Dla jasności, Evernote i jej licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Usłudze prototypowej. Evernote zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszym Uzupełnieniu.

2. Użytkowanie i odpowiedzialność.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za sposób korzystania i dostęp do Usługi prototypowej pochodzącej z jego konta. Usługa prototypowa (w tym wszelkie nazwy funkcji Usługi prototypowej) jest informacją poufną Evernote i jest eksperymentalna, przedpremierowa i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

3. Tajemnice handlowe i poufność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa prototypowa jest tajna i zastrzeżona dla Evernote oraz zawiera tajemnice handlowe. Użytkownik niniejszym zgadza się na nieujawnianie żadnych informacji dotyczących Usługi prototypowej (w tym, ale nie ograniczając się do: jej istnienia, nazwy, wzornictwa i wydajności, wyników wszelkich testów wydajności / testów porównawczych oraz wszelkich kodów autoryzacyjnych lub kluczy licencyjnych) osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Evernote. Użytkownik będzie traktować wszystkie informacje dotyczące Usługi prototypowej świadczonej przez Evernote jako Informacje poufne Evernote, z zastrzeżeniem obowiązku nieujawniania wynikających z Warunków standardowych.

4. Opinia. Opinia i inne informacje wyrażona przez użytkownika lub uzyskana przez Evernote w związku z niniejszym Uzupełnieniem może być wykorzystywana przez Evernote do ulepszania Usługi, a Evernote ma prawo do niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w inny sposób opinii oraz informacji bez ograniczeń, pod warunkiem, że publiczne ujawnienie tej opinii lub informacji, jeśli można je zidentyfikować, będzie możliwe tylko za obopólną zgodą użytkownika i Evernote.

5. Wsparcie i aktualizacje.  Niezależnie od odmiennych postanowień Warunków standardowych:

a.    Evernote nie ma obowiązku wspierania lub świadczenia usług wsparcia dla Usługi prototypowej. Evernote może jednak udostępniać takie usługi według własnego uznania.

b.    Evernote może od czasu do czasu udostępniać aktualizacje, ulepszenia lub modyfikacje Usługi prototypowej oraz według własnego uznania, przekazywać takie aktualizacje użytkownikowi, ale nie ma takiego obowiązku. Dostarczenie przez Evernote użytkownikowi takich aktualizacji, ulepszeń lub modyfikacji Usługi prototypowej podlega wszystkim warunkom niniejszego Uzupełnienia, w tym między innymi ograniczeniom dotyczącym korzystania z Usługi prototypowej i zrzeczenia się gwarancji Evernote.

6. Ograniczenie odpowiedzialności. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, W ŻADNYM WYPADKU EVERNOTE, ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB ŻADNEJ INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO UZUPEŁNIENIA, LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI PROTOTYPOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY LUB INNEGO DZIAŁANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI: UTRATA LUB NIEDOKŁADNOŚĆ DANYCH, PRZERWA W DOSTĘPIE, UTRATA ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, LUB BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO EVERNOTE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

7. Gwarancja. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ROZUMIE, ŻE USŁUGA PROTOTYPOWA JEST NA WCZESNYM ETAPIE ROZWOJU, JEST EKSPERYMENTALNA I ŻE EVERNOTE NIE OFERUJE ŻADNEJ GWARANCJI NA USŁUGĘ PROTOTYPOWĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI: WYDAJNOŚCI I FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI PROTOTYPOWEJ. WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE USŁUGI PROTOTYPOWEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK INNE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE PRZEZ EVERNOTE.

USŁUGA PROTOTYPOWA JEST ŚWIADCZONA „W TAKIM STANIE JAK WIDAĆ” WYŁĄCZNIE W CELU OCENY I TESTOWANIA, A ZE WZGLĘDU NA JEJ EKSPERYMENTALNY CHARAKTER, NIE NALEŻY POLEGAĆ NA FUNKCJACH LUB WYDAJNOŚCI USŁUGI PROTOTYPOWEJ Z ŻADNEGO POWODU. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ KORZYSTAĆ Z USŁUGI PROTOTYPOWEJ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ I PODJĄĆ WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA INTEGRALNOŚCI DANYCH, SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU OPERACYJNYM OPROGRAMOWANIA. NIEZALEŻNIE OD POZOSTAŁYCH POSTANOWIEŃ WARUNKÓW STANDARDOWYCH, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE EVERNOTE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE ORAZ SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB WYKORZYSTANIA, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, CZY TO W RAMACH UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NAWET JEŚLI EVERNOTE ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy. Evernote ma prawo według własnego uznania do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszego Uzupełnienia bez podania przyczyny, za pisemnym powiadomieniem. Ponadto niniejsze Uzupełnienie wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania Warunków świadczenia usługi Evernote między użytkownikiem a Evernote. Sekcje 3 i 5–9 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Uzupełnienia.

9. Dostępność handlowa. Uznaje się, że nic w niniejszym Uzupełnieniu nie zobowiązuje Evernote do komercyjnego udostępnienia Usługi prototypowej konkretnego dnia ani że Evernote nie oświadcza, ani nie gwarantuje, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, komercyjnej dostępności Usługi prototypowej. Żadne z postanowień niniejszego Uzupełnienia nie będzie traktowane jako przekazujące użytkownikowi prawa do korzystania z komercyjnego wydanej wersji Usługi prototypowej lub żadnych jej komponentów, jeśli takie będą dostępne. Korzystanie z produktu komercyjnego podlega Warunkom świadczenia usługi Evernote lub innym warunkom, których akceptacji wymaga Evernote w związku z taką usługą.

[Koniec Uzupełnienia]

Nowy interfejs użytkownika nadaje się świetnie do pisania i edytowania notatek. Jest o wiele lepszy niż poprzedni. To jest super! - Matt (Beta tester)

FAQ

Nie masz konta Evernote?

Załóż konto teraz, aby zachowywać pomysły wszędzie i w prosty sposób zarządzać zadaniami.

ZAŁÓŻ KONTO ZA DARMO