Giúp chúng tôi định hình Tương lai

Một Evernote hiệu quả hơn bắt đầu từ chính bạn.

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BETA

Công cụ tuyệt vời bắt đầu từ chính ý tưởng của bạn.

Bạn muốn đóng góp ý kiến cho các phiên bản Evernote mới nhất? Bạn chẳng bận tâm đến các lỗi thỉnh thoảng xảy ra? Hãy tham gia chương trình beta của chúng tôi! Bạn sẽ được thử nghiệm các phiên bản mới của Evernote trước khi chúng tôi phát hành chính thức để giúp quyết định những tính năng nào mang lại hiệu quả và những điểm nào cần phải cải thiện. Hãy giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có phiên bản beta phù hợp. Bạn có thắc mắc? Hãy xem mục Câu hỏi thường gặp.

*Tài khoản Evernote Business không đủ điều kiện. Xem Câu hỏi thường gặp.

Bạn muốn thử nghiệm các bản beta của Evernote trên những thiết bị / nền tảng nào? Chọn tất cả các mục thích hợp.

Bạn thường sử dụng Evernote như thế nào?

Bạn có thường dùng Evernote không?

PHỤ LỤC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA EVERNOTE

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM SỚM

Phụ lục đối với Điều khoản Dịch vụ của Evernote (“Phụ lục”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng một phiên bản nguyên mẫu ban đầu, không công khai, không phát hành rộng rãi của Dịch vụ Evernote (gọi chung là “Dịch vụ nguyên mẫu”). Phụ lục này sửa đổi và kết hợp với Điều khoản Dịch vụ Evernote giữa Evernote với bạn kể từ ngày bạn đồng ý với Phụ lục này (“Ngày hiệu lực của Phụ lục”).  

Bạn được mời đánh giá Dịch vụ nguyên mẫu này kể từ Ngày hiệu lực của Phụ lục, và kết thúc vào (a) ngày Evernote ra mắt phiên bản beta công khai của Dịch vụ nguyên mẫu, hoặc (b) ngày Evernote chấm dứt Phụ lục này theo Mục 8 bên dưới (khoảng thời gian đó được gọi là “Giai đoạn đánh giá”), tùy vào ngày nào sớm hơn trong hai ngày đó.

Các điều khoản viết hoa trong Phụ lục này sẽ có ý nghĩa như được nêu trong tài liệu này hoặc trong Điều khoản dịch vụ của Evernote hoặc những thỏa thuận thích hợp khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Evernote (gọi chung là “Điều khoản tiêu chuẩn”). Điều khoản tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho Dịch vụ nguyên mẫu trừ phi có thỏa thuận khác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Phụ lục với Điều khoản tiêu chuẩn, thì Phụ lục sẽ chỉ chi phối Dịch vụ nguyên mẫu, và Điều khoản tiêu chuẩn sẽ chi phối các vấn đề khác. Phụ lục này không áp dụng được cho bất kỳ Dịch vụ nào khác ngoài Dịch vụ nguyên mẫu.

Nhấp vào “TÔI CHẤP NHẬN”, đánh dấu vào ô cho biết bạn đã đọc và đồng ý với Phụ lục, hoặc thể hiện việc bạn chấp nhận Phụ lục này theo cách nào khác là điều kiện cần thiết để được tham gia Dịch vụ nguyên mẫu. Bằng cách thể hiện bạn chấp nhận Phụ lục này, bạn đồng ý với các điều khoản được nêu trong đây.

1. Giấy phép. Evernote theo đây cấp cho bạn một giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể cấp phép phụ, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Dịch vụ nguyên mẫu trong Giai đoạn đánh giá. Trừ phi được nêu rõ trong Phụ lục này, bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nguyên mẫu.  Chúng tôi muốn nêu rõ là Evernote và các bên cấp phép của Evernote sẽ sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Dịch vụ nguyên mẫu. Evernote bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong Phụ lục này.

2. Sử dụng và trách nhiệm.  Bạn thừa nhận rằng mình chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp sử dụng và truy cập Dịch vụ nguyên mẫu xuất phát từ tài khoản của bạn.  Dịch vụ nguyên mẫu (bao gồm mọi tên của các tính năng trong Dịch vụ nguyên mẫu) là Thông tin bí mật của Evernote, và chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm, trước khi phát hành chính thức và có thể không hoạt động như mong đợi.

3. Bí mật thương mại và thông tin mật. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ nguyên mẫu là bí mật, thuộc sở hữu độc quyền của Evernote và có chứa các bí mật thương mại. Theo đây bạn đồng ý rằng bạn không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Dịch vụ nguyên mẫu (bao gồm, nhưng không chỉ gồm sự tồn tại, tên, thiết kế và hiệu suất của nó, kết quả của các bài kiểm tra/so sánh hiệu suất, và mọi mã xác thực hoặc mã khóa cấp phép) cho các bên thứ ba khi chưa được Evernote cho phép trước bằng văn bản. Bạn phải coi tất cả thông tin liên quan đến Dịch vụ nguyên mẫu do Evernote cung cấp là Thông tin mật của Evernote, tuân thủ các nghĩa vụ không tiết lộ theo Điều khoản tiêu chuẩn.

4. Phản hồi. Evernote có thể sử dụng các phản hồi và thông tin khác do bạn cung cấp hoặc do Evernote thu được liên quan đến Phụ lục này để cải thiện hoặc nâng cao Dịch vụ của mình. Evernote sẽ có quyền và giấy phép không giới hạn, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không phải trả tác quyền, có hiệu lực toàn cầu để sử dụng, sửa đổi và khai thác các phản hồi và thông tin đó mà không bị hạn chế, miễn là việc tiết lộ công khai những phản hồi hoặc thông tin có thể xác định danh tính của bạn phải tuân theo thỏa thuận chung giữa bạn với Evernote.

5. Hỗ trợ và cập nhật.  Bất kể những nội dung mâu thuẫn có trong Điều khoản tiêu chuẩn:

a.    Evernote không có nghĩa vụ hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bạn liên quan đến Dịch vụ nguyên mẫu. Tuy nhiên, Evernote có toàn quyền quyết định việc cung cấp các dịch vụ như vậy cho bạn.

b.     Thỉnh thoảng, Evernote có thể đưa ra các bản cập nhật, cải tiến và/hoặc sửa đổi dành cho Dịch vụ nguyên mẫu, và có thể cung cấp các cập nhật đó cho bạn, nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Việc Evernote cung cấp cho bạn các bản cập nhật, cải tiến và/hoặc sửa đổi cho Dịch vụ nguyên mẫu phải tuân theo tất cả các giao ước và điều kiện của Phụ lục này, bao gồm, nhưng không chỉ gồm các giới hạn đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ nguyên mẫu và việc miễn trừ trách nhiệm đảm bảo của Evernote.

6. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BẤT KỂ CÓ ĐIỀU GÌ TRÁI NGƯỢC, EVERNOTE HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA EVERNOTE ĐỀU KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ PHỤ LỤC NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU, CHO DÙ BẮT NGUỒN TỪ SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC TRƯỜNG HỢP NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC DỮ LIỆU MẤT MÁT HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC, VIỆC GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH HỆ QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, NGAY CẢ KHI EVERNOTE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

7. Bảo đảm. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU ĐANG Ở GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN BAN ĐẦU, CÓ TÍNH THỬ NGHIỆM VÀ EVERNOTE KHÔNG BẢO ĐẢM CHO DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HIỆU SUẤT HOẶC CÁC TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU. EVERNOTE TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC BẢO ĐẢM VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý.

DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “NGUYÊN TRẠNG”, CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM, VÀ DO TÍNH CHẤT THỬ NGHIỆM CỦA NÓ, BẠN KHÔNG NÊN DỰA VÀO CÁC TÍNH NĂNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO. BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGUYÊN MẪU MỘT CÁCH THẬN TRỌNG VÀ THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU, PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM TRONG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM. BẤT KỂ NHỮNG NỘI DUNG TRÁI NGƯỢC CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN, BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG EVERNOTE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HỆ QUẢ, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, DỮ LIỆU HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHẢI GÁNH CHỊU, CHO DÙ LÀ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN, NGAY CẢ KHI EVERNOTE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

8. Thời hạn và Chấm dứt. Evernote có toàn quyền chấm dứt Phụ lục này ngay lập tức, cho dù có hoặc không có văn bản thông báo cho bạn. Ngoài ra, Phụ lục này sẽ tự động chấm dứt khi Điều khoản dịch vụ Evernote giữa bạn và Evernote chấm dứt. Các Mục 3 và 5 - 9 sẽ vẫn tồn tại khi Phụ lục này chấm dứt hoặc hết hạn.

9. Khả năng cung cấp phiên bản thương mại. Không có bất kỳ nội dung nào trong Phụ lục này được coi là bắt buộc Evernote đưa Dịch vụ nguyên mẫu ra thị trường thương mại vào một ngày cụ thể. Evernote cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay cam đoan nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về bất kỳ phiên bản thương mại nào như vậy. Không có bất kỳ nội dung nào trong Phụ lục này được coi là chuyển giao cho bạn quyền sử dụng phiên bản phát hành thương mại của Dịch vụ nguyên mẫu hoặc bất kỳ thành phần nào trong đó, nếu có và khi sẵn có. Việc sử dụng sản phẩm thương mại đó phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Evernote hoặc các điều khoản và điều kiện khác mà Evernote yêu cầu đối với dịch vụ đó.

[Kết thúc Phụ lục]

Giao diện người dùng mới thực sự lý tưởng cho việc soạn thảo và chỉnh sửa ghi chú. Trải nghiệm tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Thật tuyệt vời! - Matt (Người thử nghiệm beta)

Câu hỏi thường gặp

Bạn chưa có tài khoản Evernote?

Đăng ký ngay để nắm bắt ý tưởng ở bất cứ đâu và quản lý các nhiệm vụ một cách dễ dàng.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ