Thông tin theo khu vực

Ngày có hiệu lực: 21 tháng 7 năm 2021

Thông tin cung cấp trên trang này có thể áp dụng cho bạn nếu bạn đang sinh sống tại một trong những khu vực đã nêu, đồng thời thông tin này cũng bổ sung cho thông tin có trong Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. 

California

Châu Âu/GDPR

Bra-xin

Thông tin Bổ sung

Trong trường hợp có mâu thuẫn, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.