Được tạo bởi Sandler 07/21/2018
Mẫu này của Sandler sẽ giúp bạn chuẩn bị cho mọi cuộc họp. Lên kế hoạch trước bằng cách dùng mẫu này để lưu lại thông tin liên hệ và thông tin về thành viên của nhóm, viết và lưu các ghi chú quan trọng, xác nhận những câu hỏi bạn định hỏi và chuẩn bị cho những câu hỏi có thể được hỏi.

Vì bạn đã xem mẫu này:

CÁC CUỘC HỌP

Chương trình nghị sự

Tổ chức các buổi họp một cách rõ ràng, tập trung và hiệu quả hơn.
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tổng quan về dự án

Lập tài liệu trách nhiệm của các thành viên trong dự án, các mốc quan trọng và hạn cuối, nhờ đó mọi người biết những gì cần làm.