Được tạo bởi Sandler 07/21/2018
Với mẫu này, bạn có thể thu thập các chi tiết quan trọng từ một cuộc gọi và xác định cách tốt nhất để theo dõi và tiếp tục xử lý. Thời điểm tối ưu để tiến hành là ngay sau cuộc gọi trong lúc đầu óc bạn vẫn nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện. Khi điền vào mẫu này, hãy đảm bảo rằng bạn biết rất rõ về các bước tiếp theo cũng như ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành các bước đó.

Vì bạn đã xem mẫu này:

CÁC CUỘC HỌP

Chương trình nghị sự

Tổ chức các buổi họp một cách rõ ràng, tập trung và hiệu quả hơn.
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tổng quan về dự án

Lập tài liệu trách nhiệm của các thành viên trong dự án, các mốc quan trọng và hạn cuối, nhờ đó mọi người biết những gì cần làm.