รายงานด้านความโปร่งใส 2019

Evernote ไม่เคยปิดบังวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ สิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมาคือการเปิดเผยและความโปร่งใส รวมถึงการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ของเราเข้าใจวิธีที่เราตอบสนองคำร้องขอของบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลบัญชี

การรายงานด้านความโปร่งใส่นี้จะแจ้งรายละเอียด—เพื่อชี้แจงให้ทราบว่าเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ปฏิบัติเช่นนั้น—จำนวนและประเภทของคำร้องขอข้อมูลของผู้ใช้ที่เราได้รับในปี 2019 สำหรับคำร้องขอด้านอาชญากรรมและด้านบุคคล เราได้แจ้งจำนวนคำร้องขอที่เราได้ตอบสนองไปทั้งหมดโดยการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ ความโปร่งใสดังกล่าวจะไม่รวมถึงคำร้องขอด้านความมั่นคงของประเทศ แต่เราสามารถให้จำนวนลูกค้าที่ถูกกำหนดไว้ในกระบวนการด้านความมั่นคงของประเทศที่เราได้รับได้

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 3 3
Criminal requests from foreign government agencies 2 1
Other third-party legal requests for user information 4 3

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

ดังที่ได้แจ้งไว้ใน หน้าเพจข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ของพวกเรา เราต้องยื่นคำร้องขอข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้ตรงตามขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา

เราได้พิจารณาคำร้องขอข้อมูลผู้ใช้ที่เราได้รับและตอบสนองไปอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึง เงื่อนไขการบริการของเรา  and นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว ในหลายกรณี จะมีคำร้องขอเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ เราไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ฝ่ายกฎหมายร้องขอ เราได้ร้องขอหมายศาลก่อนที่จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบัญชี Evernote ก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นการตอบสนองคำร้องขอด้านประวัติอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ และเราจะไม่ส่งเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้แก่หน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ เรามีนโยบายในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อเราได้รับคำร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Evernote เพื่อประกอบด้านกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่จำกัด ตามที่ได้ชี้แจงไว้ใน หน้าเพจข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ของเรา

Evernote เป็นสมาชิกของ สำนักงานเฝ้าระวังการปฏิรูปรัฐบาล and the ความร่วมมือด้านกระบวนการดิจิตัล เราสนับสนุนในการปฏิรูประเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่กำกับดูแลเรื่องการเฝ้าระวังเกี่ยวกับบุคคลและการเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา

รายงานด้านความโปร่งใสปี 2013

รายงานด้านความโปร่งใสปี 2014

รายงานด้านความโปร่งใสปี 2015

รายงานด้านความโปร่งใสปี 2016

รายงานด้านความโปร่งใสปี 2017

รายงานด้านความโปร่งใสปี 2018


1นี่รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เช่น สำนักงานสอบสวนกลาง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นหรือจังหวัด

2ปัจจุบันนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้เปิดเผยจำนวนคำร้องขอเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศที่ได้รับอย่างตรงไปตรงมา และไม่อนุญาตให้ชี้แจงรายละเอียดของจำนวนหนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ("NSLs") ที่ได้รับจากคำร้องขออื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ (เช่น หมายค้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการตรวจตราข่าวกรองต่างประเทศ ("กระบวนการ FISA")) ยกเว้นในกรณีที่เราแจ้งเป็นภาพรวมทีละ 1000 รายการ เราคิดว่าข้อจำกัดนี้จะลดศักยภาพด้านความโปร่งใสและเป็นอันตรายต่อบริษัทเช่นเรา ที่มีโอกาสน้อยมากหรือไม่มีเลยที่จะได้รับคำร้องขอเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หากคุณต้องการรายงานภาพรวมจำนวนน้อยกว่าที่กล่าวมา เราต้องรวมประเภทคำร้องขอประเภทดังกล่าวตั้งแต่ 0 ถึง 250 ตามที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เราสนับสนุนเรื่องความโปร่งใสในการตอบสนองต่อคำร้องขอด้านความมั่นคงของประเทศอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะถูกนำมาบังคับใช้