3 luật về bảo vệ dữ liệu

3 QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA EVERNOTE
  • Dữ liệu của bạn vẫn là của bạn

  • Dữ liệu của bạn được bảo vệ

  • Dữ liệu của bạn là di động