Báo cáo minh bạch năm 2019

Evernote luôn công khai cách thức chúng tôi bảo vệ dữ liệu của người dùng. Phạm vi cam kết về tính công khai và minh bạch của chúng tôi bao gồm việc giúp người dùng hiểu được cách chúng tôi đáp lại các yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản của bên thứ ba.

Báo cáo minh bạch này trình bày chi tiết (trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép) số lượng và loại yêu cầu về thông tin người dùng mà chúng tôi nhận được năm 2019. Đối với các yêu cầu về hình sự và dân sự, chúng tôi còn cung cấp thêm số lượng yêu cầu mà chúng tôi đã đáp lại bằng cách tiết lộ dữ liệu người dùng. Đối với các yêu cầu liên quan đến an ninh quốc gia, chúng tôi không được phép cung cấp thông tin cụ thể nhưng có thể cung cấp, theo phân nhóm, thông tin về số mã nhận dạng khách hàng được nhắm mục tiêu theo quy trình an ninh quốc gia mà chúng tôi nhận được.

Criminal and Civil
Demands for Data
Number
Received
Responded
with Data
Criminal requests from US governmental agencies1 3 3
Criminal requests from foreign government agencies 2 1
Other third-party legal requests for user information 4 3

Number of NSL and FISA
process received
Number of customer
selectors targeted under
NSL and FISA process received
US government national security requests2 0-250 0-250

Theo quy định tại trang Thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng, chúng tôi bắt buộc những yêu cầu cung cấp thông tin người dùng đáp ứng một số tiêu chí tối thiểu mới được cân nhắc.

Chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng mỗi yêu cầu cung cấp thông tin người dùng mà chúng tôi nhận được và hạn chế việc đáp lại trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, đồng thời tuân thủ quy định trong Điều khoản dịch vụ và&ngsp;Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, kể cả trường hợp nhận được yêu cầu liên quan đến an ninh quốc gia, chúng tôi không cung cấp toàn bộ thông tin mà quy trình pháp lý yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi còn đòi hỏi phải có lệnh khám xét trước khi cân nhắc việc tiết lộ nội dung của một tài khoản Evernote theo yêu cầu về hình sự tại Hoa Kỳ do một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, chúng tôi không cung cấp nội dung của tài khoản người dùng cho các cơ quan chính phủ nước ngoài trừ phi có sự chấp thuận của người dùng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có quy định thông báo cho người dùng biết khi chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý đối với thông tin liên quan đến tài khoản Evernote của người dùng, ngoại trừ một số trường hợp rất hạn chế, như đã giải thích tại trang Thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng.

Evernote là thành viên của liên minh Reform Government Surveillance (Cải cách hoạt động giám sát của chính phủ) và Digital Due Process Coalition (Liên minh về Trình tự công bằng kỹ thuật số). Chúng tôi ủng hộ các hoạt động cải cách những phương thức và luật pháp quy định hoạt động giám sát và truy cập thông tin cá nhân của chính phủ.

Báo cáo minh bạch năm 2013

Báo cáo minh bạch năm 2014

Báo cáo minh bạch năm 2015

Báo cáo minh bạch năm 2016

Báo cáo minh bạch năm 2017

Báo cáo minh bạch năm 2018


1Bao gồm các cơ quan liên bang như Cục Điều tra liên bang, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương.

2Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ không cho phép chúng tôi tiết lộ chính xác số lượng yêu cầu về an ninh quốc gia nhận được, cũng như không cho phép chúng tôi làm rõ số lượng Thư an ninh quốc gia ("NSL") nhận được từ những loại yêu cầu về an ninh quốc gia khác (chẳng hạn như lệnh tìm kiếm theo quy trình của Đạo luật Giám sát thông tin tình báo nước ngoài ("quy trình FISA")), trừ phi chúng tôi cung cấp số liệu ở dạng phân nhóm, trong phạm vi 1.000. Chúng tôi cho rằng quy định hạn chế này làm giảm sự minh bạch và đặc biệt làm phương hại đến những công ty không nhận được (hoặc nhận được rất ít) yêu cầu về an ninh quốc gia như chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn báo cáo số liệu trong phạm vi hẹp hơn, chúng tôi buộc phải gộp mọi loại yêu cầu về an ninh quốc gia lại thành một và ghi phạm vi là từ 0 đến 250 như đã làm ở trên. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường tính minh bạch liên quan đến các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Trong trường hợp có mâu thuẫn, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.